Tiyatro Gazetesi

HABERLER

Devlet Tiyatroları Cumhurbaşkanlığına bağlandı

Devlet Tiyatroları Cumhurbaşkanlığına bağlandıDevlet Tiyatroları Cumhurbaşkanlığına bağlandı

703 Sayılı KHK’de Devlet Tiyatroları Kanunuyla ilgili değişiklik yapıldı.

Son çıkan 703 Sayılı KHK’de, Devlet Tiyatroları Kanunuyla ilgili de önemli değişiklikler yer aldı. KHK’de “Devlet Tiyatroları bir genel müdür tarafından yönetilir” maddesi kaldırıldı. Ayrıca daha önce tüzük ya da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yönetim ve ödenek ile ilgili kararlar Cumhurbaşkanlığına bağlandı. 
HER ŞEY CUMHURBAŞKANINA BAĞLANDI
703 Sayılı KHK’ye göre; 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kanunu’nun birinci maddesi kaldırıldı. Bu madde, "Devlet Tiyatroları bir Genel Müdür tarafından yönetilir" diyordu. 
Ayrıca kanunda yer alan “Tiyatronun iç ve yönetim işleri bir tüzükle belirtilir” ifadesi, “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir” olarak değiştirildi.
Yine kanunda yer alan “Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne en yüksek sanatkar memur ücretine ilave olarak Bakanlar Kurulunca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilir” ifadesi, “Cumhurbaşkanınca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilir” şeklinde değiştirildi. 
HANGİ MADDELER KALDIRILDI, HANGİ MADDELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI?
703 Sayılı KHK’de Devlet Tiyatrosuyla ilgili ne yer aldı?  
MADDE 68- 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun;
a) Adı "Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun" şeklinde değiştirilmiştir.
b) 10 uncu maddesinin (B) fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.
c) 19 uncu maddesinde yer alan "bir tüzükle" ibaresi " Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle" şeklinde değiştirilmiştir.
ç) 1 ila 4 üncü maddeleri, 12 nci maddesi, 15 inci maddesi, 20 ila 22 nci maddeleri, 24 üncü maddesi, ek 7 nci maddesi ve geçici 1 ila geçici 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
KALDIRILAN MADDELER NE DİYOR?
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kanunu’nun kaldırılan maddeleri şunlar: 
Madde 1 – (Değişik: 14/7/1970 - 1310/1 md.) Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüzel kişiliği haiz, "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü" kurulmuştur. Devlet Tiyatroları bir Genel Müdür tarafından yönetilir. Genel Müdürün emrinde yeteri kadar Genel Müdür yardımcısı bulunur. Genel Müdürlük Bakanın onayı ile yurt içinde ve yurt dışında milli ve milletlerarası festivaller ile turneler tertip edebilir.(2) Genel Müdürlük mali, idari ve teknik imkanların müsaadesi içinde Ankara'da ve memleketin lüzum göreceği yerlerinde tiyatrolar kurabilir, mevcutları birleştirir ve bunları kaldırabilir. İhtiyaca göre Ankara ve İstanbul dışında Genel Müdürlüğe bağlı olarak kurulacak tiyatrolar, tercihan rejisör niteliğinde bir müdür yönetiminde kendi kadrosundaki sanatkar ve uzman memurlar veya merkezden gönderilecek sanatkar, uzman memurlarla çalıştırabileceği gibi tertiplenecek turnelerle de faaliyette bulundurulabilir.
Madde 4 – (Değişik: 14/7/1970 - 1310/1 Md.) Devlet Tiyatrolarında; A) (Değişik: 27/5/1983 - 2833/1 md.) Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanının teklifi üzerine, yükseköğretim kurumlarının birinden mezun, özel veya kamu kuruluşlarında veya bunların her ikisinde en az 15 yıl hizmet görmüş; sahne hayatında başarılarıyla tanınmış sanatçılar, tiyatro yazarları, eleştirmenleri,temayüz etmiş tiyatro yönetmenleri ile üniversitelerde tiyatro sanatı dalında görev yapan öğretim elemanları arasından, müşterek kararname ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesi hükmüne göre, B) Başrejisör, Genel Müdür yardımcıları ve yabancı uzmanlar Genel Müdürün teklifi üzerine Kültür ve Turizm Bakanı tarafından, C) Edebi Heyetin sanat ve edebiyat alanında tanınmış 3 üyesi Kültür ve Turizm Bakanı tarafından, sanatkar üyesi ise Devlet Tiyatrosu sanatkarları arasından Genel Müdür tarafından, D) Devlet Tiyatroları kadrosunda bulunan diğer her çeşit görevliler Genel Müdür tarafından, göreve alınırlar
Madde 12 – (Değişik: 14/7/1970 - 1310/1 md.) Devlet Tiyatrolarının gelirleri: a) Genel bütçenin Kültür ve Turizm Bakanlığı kısmının "Eğitim kurumları giderleri" tertibinden ayrılan ödenek, b) Temsillerden elde edilecek hasılat, c) Tanıtıcı ve aydınlatıcı yayınlardantemin olunacak gelirler, d) Tiyatro Faaliyetinden yararlanan il özel idareleri ile belediyelerince yapılabilecek bağışlar, e) Her çeşit bağışlar ve diğer çeşitli gelirler, f) Tertiplenecek milli ve milletlerarası festivallerden elde edilecek hasılattan ibarettir
Madde 15 – (Değişik: 13/3/1990 - KHK - 409/1 md.) Devlet Tiyatrosunun bütçesi her yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığının olumlu görüşü üzerine Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Kültür Bakanlığınca tasdik edilir.(1)
Madde 20 – (Değişik:7/2/1990 - 3612/25 md.) Devlet Tiyatrosunun, Kültür Bakanlığınca tasdik edilecek olan bütçesi ve buna dayanılarak yıl içinde yapılacak giderlere ve gelirlere ait evrak, tetkik ve vize edilmek üzere kesin hesap cetvelleriyle birlikte yıl sonlarından itibaren en çok üç ay içinde Sayıştay’a gönderilir.(1)
Madde 22 – l6/12/1940 tarihli ve 3942 sayılı kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir: Cumhurbaşkanlığı Filarmonik 0rkestrası konserlerinden elde edilecek giriş ücretlerinin yarısı Maliye ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarınca belirtilecek esaslara göre orkestra üyelerine ödenir
Madde 24 – 20/5/1940 tarihli ve 3829 sayılı kanunun 7 ve 9 uncu maddeleriyle 10 uncu maddesinin Devlet Tiyatrosuna alınacak mezunlar hakkındaki hükümleri, keza aynı kanunun 5/3/1945 tarihli ve 4702 sayılı kanunun birinci maddesiyle değiştirilen 8 inci maddesi, 12/6/1936 tarihli ve 3045 sayılı kanunun 5/3/1945 tarihli ve 4701 sayılı kanunun 3 üncü maddesiyle değiştirilen geçici birinci maddesi, 16/12/1940 tarihli ve 3942 sayılı kanunda temsile ait hükümler ve 4450 sayılı kanun kaldırılmıştır
Ek Madde 7 – (Ek: 17/3/1983 - KHK 58/2 md.; Aynen kabul 27/5/1983 - 2833/2 md.) Kanunda geçen Milli Eğitim Bakanı ifadeleri, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Eğitim Bakanlığı ifadeleri de, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.
Geçici Madde 1 –Devlet Konservatuvarı ve Cumhurbaşkanlığı Filarmonik Orkestrası döner sermayesi hakkındaki 4450 sayılı kanunla verilmiş olan döner sermayenin sonradan yapılmış olan ilaveler de dahil olmak ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih esas tutulmak üzere kanunun yürürlüğünden itibaren Maliye ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları tarafından bir ay içerisinde bir bilançosu yaptırılır. Döner sermayenin bu bilançoya göre tahakkuk eden nakit ve bu mahiyette olan menkul kıymetteki mevcudu ile her türlü hak ve borçları Hazineye geçer. Döner sermayeden sağlanmış olan her çeşit menkul eşya mefruşat ve demirbaş Devlet Tiyatrosuna devrolunur.
Geçici Madde 5 – (Ek: 14/7/1970 - 1310/4 md.) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Kanunu kabul edilip yürürlüğe girinceye kadar 5441 sayılı Kanunun opera ile ilgili hükümleri uygulanır.
Yeni Cumhurbaşkanlığı Yönetim biçimi
Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde 8 başkanlık ve 4 cumhurbaşkanlığı ofisi var. Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile yeni sistem hakkında bilinmesi gerekenler;
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bugün itibariyle başladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başkanlık ve Cumhurbaşkanlığı ofisleri geldi.
 
Cumhurbaşkanlığı başkanlık birimleri : Yeni yönetim modelinde Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı 8 başkanlık şöyle : Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT), Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurulları : Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile oluşturulacak 9 kurul politika önerileri yapacak, bilimden, sağlık ve gıda politikalarına kadar stratejik ve uzun vadeli vizyonlar geliştirecek. Bu kurullar doğrudan Cumhur Başkanı  Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı olacak.
Kurullar şunlar : Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedir? : Türkiye'nin yeni yönetim modelinde Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Erdoğan kendisine  yardımcılar belirleyecek. Bakanlar kurulu dışında cumhurbaşkanlığına bağlı 8 başkanlık ile 4 başkanlık ofisi olacak. Bunlara ilaveten bir de kurullar var.

Cumhurbaşkanlığı ofisi isimleri ve görevleri nedir : Yeni sistemde tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda faaliyet yürütecek olan doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı 4 ofis olacak. Bu ofislerin isimleri şöyle : Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi. Bu ofislerin görevleri şöyle:
Yatırım Ofisi ile büyük yatırımlar desteklenerek yatırımcıların önü açılacak. Finans Ofisi ile İstanbul Dünya Finans Merkezi Projesi yürütülecek ve Türkiye cazibe merkezi haline getirilecek.
Dijital Dönüşüm Ofisi ile devlet dijitalleşecek ve evraklar azalacak. Büyük veri analizi ve yapay zeka uygulamalarıyla yönetim yükü hafifleyecek, bürokrasi azalacak ve devlet hızlanacak.
Dijital Dönüşüm Ofisi : Türkiye'nin siber güvenlik alanında güç kazanması olacak.
İnsan Kaynakları Ofisi ile yeteneklerin keşfi sağlanacak ve kamunun performansı arttırılacak.
 
Türkiye Cumhuriyetin Yeni yönetim biçimi sonucu gerçekleşecek uygulamalar bizleri bekliyor.

Tüm bunlar nasıl sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz.

 

 

 

 

 

Ençok Okunanlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve OYÇED’in birlikte düzenledikleri Ulusal Oyun Yazma Yarışması’na başvuran oyunların, jüri tarafından okunma ve değerlendirme süreci tamamlandı.
4.03.2019