Tiyatro Gazetesi

HABERLER

Özel Tiyatroları destekleme yönetmeliği yenilendi.

Özel Tiyatroları destekleme yönetmeliği yenilendi.

 
Özel Tiyatroların projelerini destekleme yönetmeliği yenilendi.
Yeni yönetmelikte ilk göze çarpan değişiklikte başvuru sahiplerinin kefil bulma zorunluluğu oldu.
Profesyonel,Geleneksel,Çocuk ve Amatör tiyatrolara verilecek  maddi destek alt ve üst limitleri belirlendi.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bu yıl destek dağıtım kurulun çok gecikmiş olmasından kaynaklı, gelen bilgilere göre önümüzdeki  hafta toplanacağı düşünülüyor.10-14 Aralık 2018 tarihleri arası toplanması düşünülen kurul eğer  geç kalırsa ödeneklerin Düyun’a kalması da söz konusu. Yani ayrılmış bütçenin maliye bakanlığına iadesi. Bu da şu demektir. Özel tiyatrolara bu sezon ödenek verilmeyecektir.
Resmi gazete de yayınlanan yönetmeliğin tam metni aşağıdadır.
 
 
 
 
RESMİ GAZETE’de  Yayınlanan yeni yönetmelik.
 
8 Aralık 2018 – Sayı : 30619 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5
 
 
YÖNETMELİKLER
 
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
 
ÖZEL TİYATROLARIN PROJELERİNE YAPILACAK
YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca özel tiyatrolar
tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunulmasına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden özel tiyatroların
projelerine yapılacak nakdi yardıma ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
277 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 280 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakan Yardımcısı: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Kültür ve
Turizm Bakan Yardımcısını,
c) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
ç) Genel Müdürlük: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünü,
d) Komisyon: Değerlendirme Komisyonunu,
e) Özel tiyatro: Hobi amaçlı etkinlikler dışında tiyatro faaliyeti gerçekleştiren gerçek
kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerini,
f) Proje: Özel tiyatrolar tarafından sahnelenecek tiyatro oyununu,
g) Sanat sezonu: Her yılın 1 Eylül günü ile bir sonraki yılın 30 Haziran günü arasındaki
dönemi,
ğ) Yardım: Bakanlıkça özel tiyatrolara yapılacak nakdî yardımı,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Başvuru Belgeleri
Başvuru
MADDE 5 – (1) Başvurular, her yıl 15 Temmuz günü başlar; 15 Ağustos günü sona
erer.
(2) Başvurular, e-devlet kapısı üzerinden de erişilebilen sistem aracılığıyla elektronik
ortamda yapılır.
(3) Özel tiyatrolar, her sanat sezonu için sadece bir proje ile başvuru yapabilirler.
(4) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tacir sayılanlar, profesyonel
tiyatrolar kategorisinde başvuru yapabilirler.
(5) 6102 sayılı Kanuna göre tacir sayılmayan tüzel kişiler veya vergi mükellefi olan
gerçek kişiler ya da kuruluş amacı kültür, sanat ya da tiyatro faaliyeti olan dernekler veya vakıflar
amatör tiyatrolar kategorisinde başvuru yapabilirler.
Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2018 – Sayı : 30619
(6) Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Geleneksel Tiyatro sanatçıları
için verilen Sanatçı Tanıtım Kartına sahip olan gerçek kişiler, geleneksel tiyatrolar kategorisinde
başvuru yapabilirler.
(7) Profesyonel tiyatrolar kategorisinde çocuk veya gençlik oyunu projesi ile başvuru
yapılabilir.
(8) Bakanlık, gerekli hallerde başvuru belgelerini resmî kurum ve kuruluşlar ile paylaşmaya
yetkilidir.
(9) Başvuru için sisteme kaydedilen bilgi ve belgeler beş yıldan az olmamak kaydıyla
Genel Müdürlükçe elektronik ortamda muhafaza edilir.
(10) Özel tiyatrolar, yardım aldıkları projeyi gerçekleştirene kadar yeni bir başvuruda
bulunamazlar.
Başvuru belgeleri
MADDE 6 – (1) Başvurular; profesyonel tiyatrolar, amatör tiyatrolar ve geleneksel tiyatrolar
kategorilerinden birinde ve bütün bilgi ve belgeler tam olarak yapılır. Eksik belge ile
yapılan başvurular incelenmeksizin iade edilir.
(2) Profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvuru için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:
a) Başvuru yapan tüzel kişiliğin unvanı, vergi numarası, tebligat adresi, tüzel kişilik
adına başvuruyu yapan kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası, telefon-faks-gsm-e posta
ve benzeri iletişim bilgileri.
b) Başvurulan projenin adı, yazarı, çevirmeni, türü, yönetmeni, oyuncu sayısı, geçtiği
dönem ve mekân bilgileri, yer alan ana karakterler, konusu, tahmini maliyet dökümü, proje
metni, projede yer alacakların listesi, proje için talep edilen miktar bilgileri ve başvuru sahibinin
son üç yılda ödemiş olduğu vergi ve sigorta prim tutarları ile varsa kendisine ait salona ilişkin
bilgiler.
c) Başvuru yapılan proje üzerinde 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunundan doğan mali haklar varsa, hakkın kullanımına ilişkin hak sahibi ya da mali
hakları takip yetkisini verdiği meslek birliğinden izin aldığına ilişkin belge ya da proje üzerinde
aynı Kanundan doğan hak yoksa özel tiyatronun bu durumu beyan eden dilekçesi.
ç) Ticaret Odasından son bir ay içerisinde alınmış, başvuru sahibinin adı, adresi, faaliyet
konusu (meşgale), işe başlama tarihi ve tescil tarihi bilgilerinin yer aldığı Sicil Tasdiknamesi
ve Faaliyet Belgesi (Sicil Kayıt Sureti) belgeleri.
d) Başvuru sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden son bir ay içerisinde alınmış,
vergi borçlarının bulunmadığını veya borcun yapılandırılarak ödenmeye devam ettiğini gösterir
belge.
e) Sosyal Güvenlik Kurumundan son bir ay içerisinde alınmış, başvuru sahibinin çalışanlarına
ilişkin sigorta prim borcu bulunmadığını veya borcun yapılandırılarak ödenmeye devam
ettiğini gösterir belge.
f) Başvuran kişinin başvuru sahibi özel tiyatro adına yetkili olduğunu gösteren imza
sirküsünün bir örneği.
g) Başvuru sahibi özel tiyatronun, başvurudan önceki son sanat sezonunda sergilediği
oyun veya oyunların adı, yazarı, yönetmeni, sergilendiği yerler ve izleyici sayısı.
ğ) Çocuk ve gençlik oyunu projeleri için projenin uygunluğuna dair bir pedagog veya
psikolog tarafından diploma numarası belirtilerek hazırlanmış raporun aslı ile raporu hazırlayan
pedagog veya psikolog tarafından sayfaları imzalanmış oyun metni.
(3) Amatör tiyatrolar kategorisinde başvuru yapmak için ikinci fıkranın (a), (b), (c), (d)
ve (g) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte başvuru sahibinin dernek veya vakıf
olması durumunda halen faal olduğunu gösteren yazı, kuruluş sözleşmesi örneği ve başvuran
kişinin dernek veya vakıf adına yetkili olduğunu gösterir imza sirküsü gereklidir.
8 Aralık 2018 – Sayı : 30619 RESMÎ GAZETE Sayfa : 3
(4) Geleneksel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapmak için ikinci fıkranın (a) bendinde,
proje metni hariç olmak üzere (b), (d) ve (g) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte
başvuru sahibinin dernek veya vakıf olması durumunda halen faal olduğunu gösteren yazı, kuruluş
sözleşmesi örneği ve başvuran kişinin dernek veya vakıf adına yetkili olduğunu gösterir
imza sirküsü gereklidir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme Komisyonu ve Değerlendirme Ölçütleri
Değerlendirme komisyonu
MADDE 7 – (1) Bakanlıkça hangi özel tiyatronun projesine ve ne miktarda yardım yapılacağını
belirlemek üzere; Bakan Yardımcısı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü, Devlet Tiyatroları
Genel Müdürü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden Bakan onayı ile belirlenecek
bir temsilci ile tiyatro alanında tanınmış kişiler arasından Bakanlıkça belirlenecek üç kişi olmak
üzere toplam yedi kişiden müteşekkil bir Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.
(2) Değerlendirme Komisyonu, her yıl Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte, üyelerin salt
çoğunluğunun katılımıyla toplanır, hangi özel tiyatronun projesine ve ne miktarda yardım yapılacağına
bütçe imkânlarını da gözeterek gerekçesi ile birlikte karar verir.
(3) Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, tiyatro alanında faaliyet gösteren kurum ve
kuruluşlar, Değerlendirme Komisyonuna yazılı veya sözlü görüş sunabilirler.
(4) Değerlendirme Komisyonu kararı Bakan onayı ile yürürlüğe girer.
Değerlendirme ölçütleri
MADDE 8 – (1) Değerlendirme Komisyonu, özel tiyatroların projelerini aşağıdaki ölçütleri
birlikte göz önünde bulundurarak değerlendirir:
a) Başvuru sahibi özel tiyatronun varsa daha önce aldığı yardımları Yönetmelik ve Bakanlık
ile yaptığı protokole uygun kullanıp kullanmadığı ve yardım aldığı projeleri gerçekleştirip
gerçekleştirmediği.
b) Başvurulan projenin tiyatro sanatına sağlayacağı katkı.
c) Başvuru sahibi özel tiyatro tarafından gerçekleştirilen oyunların sanat seviyesi ve
sahnelenmesindeki başarı düzeyi.
ç) Projenin Türk oyun yazarlarına ait bir eser olması.
d) Tiyatro edebiyatına yeni oyunlar kazandırılması amacıyla başvurulan projenin yeni
bir proje olması, daha önce başvuru sahibi veya diğer özel tiyatrolar tarafından sahnelenip sahnelenmediği.
e) Başvuru sahibi özel tiyatronun bir önceki sanat sezonunda sahnelediği oyunlar ile
özellikle birinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde gerçekleştirdiği etkinliklere ilişkin
performansı.
(2) Değerlendirme Komisyonu tarafından her sanat sezonunda ek ölçütler belirlenebilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yapılabilecek Yardım Miktarı ve Teminat, Yardımların Duyurulması,
Protokol, Yardımın Gönderilme Şekli
Yapılabilecek yardım miktarı ve teminat
MADDE 9 – (1) Bakanlıkça özel tiyatroların projelerine, başvuruda sunacakları toplam
tahmini maliyetin %50’sine kadar yardım yapılabilir. Yardım tutarları profesyonel tiyatrolar
için yıllık 80.000 TL, amatör tiyatrolar için yıllık 18.000 TL ve geleneksel tiyatrolar için yıllık
15.000 TL’yi geçemez. Söz konusu yardım tutarları, her yıl Ocak ayında bir önceki yılın yıllık
Tüketici Fiyat Endeksinde meydana gelen artış oranında güncellenir.
Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2018 – Sayı : 30619
(2) Başvuru sahibinin bu desteği alabilmesi için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan değerlerden herhangi
birini teminat olarak göstermesi ve/veya muteber bir şahsı müteselsil kefil olarak göstermesi
gereklidir.
Yardımların duyurulması
MADDE 10 – (1) Değerlendirme Komisyonu kararının Bakan tarafından onaylanmasından
sonra yardım alan ve alamayan özel tiyatrolara, başvuru sistemi üzerinden elektronik
ortamda bilgi verilir, ayrıca başvuru sahiplerine yazılı tebligat yapılmaz.
Protokol
MADDE 11 – (1) Projesine yardım almaya hak kazanan özel tiyatrolar ile Bakanlık
arasında aşağıdaki hususları içeren bir protokol imzalanır:
a) Taraflar.
b) Teminatın türü ve/veya müteselsil kefil.
c) Yardımın hangi sanat sezonunda ve hangi projede kullanılacağı.
ç) Yükümlülükler.
d) Protokolde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideler.
e) Gerekli diğer hususlar.
Yardımın gönderilme şekli
MADDE 12 – (1) Yardım, protokolün imzalanmasını müteakip özel tiyatronun banka
hesabına yatırılır. Yardım üzerinden gerekli vergi, resim ve harç Bakanlıkça kesilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yardımın Kullanılması, Denetlenmesi, Özel Tiyatroların Yükümlülükleri,
Yardımın İadesi ve Geri Alınması
Yardımın kullanılması ve denetlenmesi
MADDE 13 – (1) Yardım, sadece Komisyon tarafından uygun görülen projede kullanılacak
olup, belirtilen proje dışında farklı bir projede veya başka amaçla kullanılamaz.
(2) Bakanlık, yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü her türlü inceleme,
kontrol ve denetimi yapmaya yetkilidir. Denetim sırasında görevli memur tarafından istenecek
bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan soruların yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılması
zorunludur.
Özel tiyatroların yükümlülükleri
MADDE 14 – (1) Özel tiyatrolar;
a) Profesyonel kategoride yardım almış ise yardım aldıkları projeyi en az 20 kez, amatör
ve geleneksel kategoride yardım almış ise yardım aldıkları projeyi en az 15 kez sergilemekle
ve projenin her sergilenmesini resmi kurumların birinden veya projenin sahnelendiği mekânın
yetkilisinden alınacak tutanaklar ile belgelendirmekle,
b) Yardım alınan projeye ilişkin afiş, broşür gibi her türlü basılı malzemede ve yazılı
veya görsel medyada yer alacak gazete ilanları gibi her türlü reklam ve tanıtım materyallerinde
diğer sponsorların isim ve logolarından önce ve rahatlıkla okunur biçimde "Kültür ve Turizm
Bakanlığının Maddi Katkılarıyla" ibaresine yer vermekle,
c) Alınan yardımın amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığına ilişkin harcama
belgelerini 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak alınan fatura veya
fatura yerine geçen vesikalarla yapmakla ve bu vesikaları il kültür ve turizm müdürlüklerine
vermekle,
ç) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen tutanakların asılları ile (b) bendinde belirtilen basılı
malzeme ve materyallerin birer örneklerini ve projenin sahnelenmesi esnasında çekilmiş
projenin tamamının bulunduğu video kaydı ile dijital fotoğrafların bulunduğu CD/DVD/dijital
bellekleri ve (c) bendinde belirtilen harcama belgelerini her yıl sanat sezonu bitiminde 1 Temmuz
tarihinden en geç 10 Temmuz tarihi mesai bitimine kadar bulunduğu ildeki il kültür ve turizm
müdürlüğüne iletmekle,
yükümlüdür.
(2) Yardım aldıkları projeyi sağlık, vefat, doğal afet ve benzeri mücbir sebeplerden
ötürü ilgili sanat sezonunda gerçekleştiremeyen özel tiyatrolar, projelerini bir sonraki sanat sezonunda
gerçekleştirmeyi talep edebilir. Bu özel tiyatrolar taleplerini, projenin gerçekleştirilememe
nedenini ispat eden belgelerle birlikte sunacakları bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe iletirler.
Genel Müdürlük, bu talebi Değerlendirme Komisyonuna sunar ve özel tiyatronun talebi
Komisyon tarafından karara bağlanır. Erteleme talebi, yalnızca bir sanat sezonu ile sınırlıdır.
Erteleme talebinde bulunan özel tiyatrolar yeni başvuru yapamazlar.
(3) Yardım aldıkları projenin sadece adını değiştirmek isteyen özel tiyatrolar, bu hususa
ilişkin taleplerini bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe iletirler. Genel Müdürlük, özel tiyatronun
talebini Bakan onayına sunar; sonucunu özel tiyatroya ve ilgili il kültür ve turizm müdürlüğüne
bildirir.
Yardımın iadesi ve geri alınması
MADDE 15 – (1) Herhangi bir nedenle aldığı yardımı iade etmek isteyen özel tiyatro,
Genel Müdürlüğe bir dilekçe ile başvuru yaparak yardımı, yardımın yapıldığı tarihten itibaren
işletilecek yasal faiziyle birlikte Bakanlığa iade edebilir. Yardımı iade eden özel tiyatronun,
iade işlemleri ve geri ödemelerin tamamlanmasına kadar ve tamamlanmasından sonraki ilk sanat
sezonuna yönelik başvuruları kabul edilmez.
(2) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereği özel tiyatrolar
tarafından il kültür ve turizm müdürlüklerine gönderilen belgeler ve materyaller, il kültür
ve turizm müdürlüklerince görevlendirilecek en az üç personel tarafından incelenir. Yapılan
inceleme sonucunda her özel tiyatro için ayrı ayrı olmak kaydıyla Ek-1’de yer alan rapor hazırlanarak
inceleyen personel tarafından imza altına alınır ve bu raporlar en geç 1 Ağustos tarihine
kadar Genel Müdürlüğe iletilir. Özel tiyatrolar tarafından il kültür ve turizm müdürlüklerine
gönderilen belgeler, il kültür ve turizm müdürlüklerince beş yıl süreyle muhafaza edilir.
İl kültür ve turizm müdürlüklerince Genel Müdürlüğe gönderilen raporlarda, bu Yönetmeliğin
14 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği ya da eksik yerine getirdiği,
yardımı amacına uygun olarak harcamadığı, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde
belirtilen belge ve materyalleri sunmadığı ya da eksik yahut süresi dışında sunduğu tespit edilmiş
olan özel tiyatrolardan, kendilerine verilen yardım yasal faiziyle birlikte genel hükümlere
göre tahsil edilir. Yardımın geri alınması için hakkında yasal takip başlatılan özel tiyatrolar, bu
Yönetmelik kapsamında yapılan yardımlardan ilgili sanat sezonunu takip eden beş sanat sezonu
boyunca yararlandırılmaz.
 
ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan
başvurular bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Ençok Okunanlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve OYÇED’in birlikte düzenledikleri Ulusal Oyun Yazma Yarışması’na başvuran oyunların, jüri tarafından okunma ve değerlendirme süreci tamamlandı.
4.03.2019